previous pauseresume next

روز آزمایشگاه

در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۴ جشنی در رابطه با روز آزمایشگاه برگزار گردید و از کارکنان مربوطه تقدیر به عمل آمد