previous pauseresume next

بازدید دکتر اصغری

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه، رئیس دانشگاه به همراه معاون بهداشتی دانشگاه با حضور در شهرستان سمیرم از بیمارستان   بازدید نمودند.